Home
Oferta
energetyka
transport
maszyny
osprzęt
Kontakt
O nas


 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Adam Mulik 
  oferuje kompleksowe odgazowanie wysypisk odpadów komunalnych oraz energetyczne zagospodarowanie pozyskanego biogazu.


 •  


  Nowa ustawa o odpadach oraz o ochronie środowiska nakładają obowiązek odgazowania składo­wiska odpadów komunalnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. - Dz.U. Nr 61, poz. 549, § 9).

  Wychodząc naprzeciw tym obowiązkom Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe -  Adam Mulik,  oferuje kompleksowe odgazowanie składowisk odpadów komunalnych oraz budowy małej elektrowni na biogaz.

  Oferta obejmuje projekt i wykonanie instalacji zdolnej do odgazowania wysypiska odpadów komunalnych oraz do energetycznego przetwarzania pozyskanego biogazu i zagospodarowania wytwarzanej energii elektrycznej oraz cieplnej.

  Zakres oferty obejmuje:

  A. Projekt i budowę instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych w celu wykorzystania ujmowanego biogazu do  produkcji elektrycznej i cieplnej w Małej Elektrowni Biogazowej; wykonanie analiz i prognoz tworzenia się i migracji biogazu,budowę studni do ujmowania gazu i odwodnienia,wykonanie zbieraczy, magistrali i kolektorów gazowych,budowę zespołu pompowego i zbiornika biogazu.

  B. Projekt i budowę zespołu energetycznego - Mała Elektrownia Biogazowa:

  ·        budowę instalacji i zabudowy agregatów prądotwórczych wraz
           z urządzeniami pomiarowymi, kontrolno-sterującymi i automatyką,
  ·        budowę stacji transformatorowej i przyłącza z MEB,
  ·        budowę przyłączenia linią do sieci energetycznej,
  ·        budowę placu manewrowego, dróg wewnętrznych, instalacji wod-kan
           i oświetlenia,
  ·        budowę zaplecza socjalnego.

   

  Zakres prac obejmuje kompleksowy projekt oraz jego realizację przez PHU bez jakichkolwiek nakładów finansowych ze strony zarządzającego składowiskiem.

  Przyjęcie niniejszej oferty i jej realizacja umożliwi:

  ·        wywiązanie się zarządzającego składowiskiem z obowiązku wynikającego z przepisów dot. ochrony środowiska w tym Prawa Ochrony Środowiska i Ustawy o odpadach,

  ·        uniknięcie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłat
           za emisję zanieczyszczeń do powietrza,


  ·        uniknięcie kar za niespełnienie obowiązujących przepisów
           w zakresie wyposażenia składowiska,


  ·        uniknięcie przez zarządzającego kosztów związanych z budowa
           instalacji odgazowania składowiska i unieszkodliwiania biogazu,


  ·        wykorzystanie ciepła odpadowego z elektrowni biogazowej na
           potrzeby zarządzającego lub innych celów.


   

  PHU przejmie obowiązek odgazowania wysypiska oraz poniesie wszelkie koszty związane z przedmiotem oferty w zamian za udostępnienie pól składowych składowiska w celu wybudowania w/w instalacji odzysku biogazu i jego wykorzystania.

  Zarządzający składowiskiem udostępnieni jedynie urządzenia i instalacje na terenie składowiska na czas budowy oraz w zakresie koniecznym dla celów uzgodnień, kontroli i pomiarów upoważnionym przedstawicielom PHU i ZE, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz z uwzględnieniem regulaminów bezpieczeństwa stosowanych przez zarządzającego. Zakres tych zobowiązań wynikać będzie z uzgodnionego między stronami projektu technicznego.

  Prace – montaż specjalistycznych urządzeń gazowych, elektrycznych i energetycznych – realizowany będzie zgodnie z wymaganiami stawianymi instalacjom elektrycznym i gazowym, uzgodnieniami i opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją, oraz w oparciu o wymagania operatora zarządzającego. 

   
  PHU Adam Mulik dysponuje własnym, niezbędnym zapleczem technicznym  do obsługi budowy i serwisu elektrowni biogazowych oraz pomieszczeniami biurowo-produkcyjnymi  niezbędnymi w realizacji tego typu inwestycji.

  PHU Adam Mulik jest niezależnym w zakresie zmechanizowanych robót ziemnych. Posiada własne ciężkie maszyny budowlane: spycharki, ładowarki, kompaktory, ciągniki siodłowe z naczepami, ziemiowozy, itp.

   Gwarantuje wysoką jakość wykonywanych prac, dobrą organizacją robót, co jest szczególnie ważne w warunkach montażu urządzeń energetycznych i gazowych w ruchu.

   
  PHU Adam Mulik jest wyłącznym przedstawicielem firmy Schaper Notstrom-und BHKW-Technik GmBH na Polskę.

  Instalowane przez PHU i Schaper GmBH agregaty gazowe firmy MWM Deutz  przystosowane są do pracy w ruchu automatycznym w pełnej synchronizacji, spełniają normy w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu oraz składu spalin. Silniki firmy MWM Deutz zasilane biogazem ze składowiska odpadów pracują już – z bardzo dobrymi efektami – min. w pilotażowej Małej Elektrowni Biogazowej na składowisku w m.Goranin, której kompleksowym wykonawcą było PHU Adam Mulik.

   

  Prace projektowe i badawcze realizowane są wyłącznie przez wyspecjalizowane biura projektów i instytucje naukowe z którymi PHU ma podpisane wieloletnie umowy o ścisłej współpracy i wzajemnych gwarancjach.

  PHU posiada koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii ważną do roku 2020.

   

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Mulik jest profesjonalnym, wysoce wyspecjalizowanym i rzetelnym partnerem zapewniającym wysoką jakość usług w obiektach przemysłowych. Posiada określone w przepisach zezwolenia i decyzje. Dysponuje odpowiednimi możliwościami technicznymi i organizacyjnymi pozwalającymi należycie wykonywać działalność w w/w zakresach oraz zatrudnia wyłącznie wykwalifikowanych specjalistów posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe.

   

  Proponujemy nawiązanie ścisłej współpracy i podpisanie umowy dostosowanej do Państwa potrzeb, możliwości oraz oczekiwań.

   

  Szczegóły oferty oraz sprawy techniczne proponujemy omówić w rozmowach bezpośrednich. 

   
   

Szczegółowa oferta w dziale - maszyny i urzadzenia.

Top